Close

Photos

Some Recent Photos

بادیگارد چه کسی است؟

بادیگارد یک نوع نگهبان امنیتی یا مامور اجرای قانون دولتی یا سربازی است که از یک شخص یا مردم محافظت می کند ( معمولا کارمندان یا ماموران عمومی عالی رتبه، افراد ثروتمند، و افراد مشهور ) از خطرهایی چون: سرقت، تجاوز یا حمله کردن، آدم دزدی، آدمکشی، اذیت و آزار، گمشدگی اطلاعات محرمانه، تهدیدها، یا دیگر جرمها. گروهی از پرسنل که از افراد مهم حفاظت می کنند اغلب به عنوان جزئیات امنیتی افراد خیلی مهم، ارجاع داده می شوند. بیشتر چهره های عمومی مهم از قبیل سران دولتی، روئسای دولت و دولتمردان به وسیله چندین بادیگارد یا تیمی از بادیگاردها از یک موسسه، نیروهای امنیتی، یا نیروهای پلیس حفاظت می شوند. چهره های عمومی کمتر شناخته شده یا آنهایی که کمتر در معرض خطر می باشند با یک بادیگارد دومنظوره، هم به عنوان راننده و هم به عنوان بادیگارد همراهی می شوند. تعدادی از افراد مشهور با زندگی خبرساز و پر سر و صدا از بادیگارد استفاده می کنند و در بعضی کشورها و مناطق افراد ثروتمند وقتی که مسافرت می کنند بادیگارد دارند و در بعضی موارد پرسنل امنیتی از وسیله نقلیه ضدگلوله استفاده می کنند که از آنها و افراد مهم محافظت می کند.