Close

Photos

Some Recent Photos

روش انتقال مشتری به اتومبیل

ماشینهای بازرسی شده و آماده برای انتقال مشتری به نزدیک درب خروجی جایی که مشتری ساختمان را ترک می کندآورده می شوند. حداقل یک بادیگارد راننده درون ماشین در حال انتظار باقی می ماند زیرا ماشینهایی را که به تازگی مورد بازرسی قرار گرفته اند نمی توان تنها رها کرد و اگر کاروان اسکورت تنها رها شود مهاجم می تواند یک IED بچسباند یا خرابکاری روی یک یا چند ماشین انجام دهد. سپس تیم بادیگاردها از جناحین مشتری را وقتی که از ساختمان به سمت ماشین می رود همراهی می کنند.