Close

Photos

Some Recent Photos

برنامه های آموزشی

آموزش پایه برای محافظت اشخاص خیلی مهم

آموزش پایه برای محافظت اشخاص خیلی مهم ۱۵ روز می باشد ( ۹۰ ساعت آموزش )، بیشتر اطلاعات ضروری به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

اگر شما سرباز، پلیس یا یک نگهبان امنیتی فعال باشید آموزشهای پایه پیشرفت مهارتهای شما و همچنین روش عکس العمل شما را در هنگام خطر را آسانتر می کند.

مفاد آموزش:

وظایف، مهارتها و تاریخچه بادیگاردی.

وظیفه های حفاظتی به عنوان یک خدمت.

ساختار حفافظت خصوصی و توزیع وظایف.

تجزیه و تحلیل خطر و اقدامات احتیاطی امنیتی.

تکنیکهای محافظتی متقابل و اقدامات احتیاطی هوشمندانه.

مسائل قانونی.

آدم کشی و ترور.

روشهای اجرایی استاندارد و تمرینهای عملی ضروری.

تکنیکهای رانندگی پیشرفته و محافظتی.

تکنیکهای یادگیری مهارتهای ارتباطی و ضد ارتباطی.

انفجارهای و اقدامات احتیاطی فوق العاده در مورد آنها.

روانشناسی.

معیارهای کیفیت برای نگهبانهای شخصی.

اطلاعات تجهیزاتی.

اقدامات احتیاطی برای زنده ماندن. (فعالیتهای کمکهای اولیه)

مبارزه نزدیک، مسلح و غیر مسلح و تکنیکهای پرورش اندام رزمی.

آموزش شخصی و تعلیمات آموزشی پیشرفته.

تکنیکهای تیراندازی با اسلحه گرم

سازمان جهانی بادیگاردی آموزشهایی از روشهای برخورد و استفاده صحیح از انواع سلاحهای گرم را آموزش میدهد.

آموزشهای ما نیازمند به افراد حرفه ای می باشد که تمام مربیان ما در زمینه شغلی خود کارشناس هستند. ما برنامه های خودمان را برطبق نیازها و ترجیحات گروه یا موسسه شما هماهنگ می کنیم.

مفاد آموزش:

تیراندازی تاکتیکی برای محافظان.

آموزشهای اسلحه.

تیراندازی از داخل ماشین.

آموزش مناطق پر خطر.

تکنیکهای جنگ در مسافتهای خیلی نزدیک.

تکنیکهای دفاعی خنثی در برابر مظنون.

تکنیکهای تخلیه ساختمان و اتومبیل.

رانندگی حفاظتی

سازمان جهانی بادیگاردی آموزشهای رانندگی متنوعی راارائه می دهد  به وسیله کسانی که در تکنیکهای رانندگی حفاظتی حرفه ای هستند. تمام مربیان ما در زمینه شغلی خود کارشناس هستند. ما برنامه های خودمان را برطبق نیازها و ترجیحات گروه یا موسسه شما هماهنگ می کنیم.

آموزش رانندگی حفاظتی دو روز بصورت خصوصی شامل: (وظیفه حفاظتی و تکنیکهای رانندگی پیشرفته) می باشد که توسط رانندگان خصوصی بکار گرفته می شود.

تکنیکهای مشخص کردن جاده.

تکنیکهای پیشرفته رانندگی در جاده های مختلف با شرایط متفاوت

تکنیکهای دفاعی در ماشینهای کاروان

( تکنیکهای رانندگی پیشرفته )

تکنیکهای فرار و تهاجم در فعالیتهای تروریستی

( تکنیکهای فرار و تهاجم در رانندگی )

آموزش دفاع شخصی

شامل آموزشهایی است که به کارمندان نیروهای مسلح ، سازمان حراست و امنیت خاص، و مامورانی که در واحدهای مداخله فوری و امنیتی انجام وظیفه می کنند کمک می کند. از تاکتیکها و تکنیکهای دفاعی شغلی مناسب استفاده می شود و به وسیله آنها اطلاعات ضروری، مهارت و عادتهایی که لازمه شغلیشان است بدست می آورند.

مفاد آموزش:

نقاط حساس بدن

اسلحه های طبیعی و کاربرد آنها

مبارزه تن به تن

کنترل از راه دور و تمرکز

دفاع در مقابل مهاجمان مسلح و غیر مسلح

دفاع در مقابل مهاجم با شمشیر چوبی

دفاع در مقابل مهاجم با چاقو

تکنیکهای دست بند زدن و بازرسی بدنی کردن

تکنیکهای استفاده از باتون

مرور کردن و امتحان نهایی

سیستم دفاع شخصی

قدرت دفاع شخصی

شیوه های ما در دفاع و مبارزه نزدیک بر وضعیتهایی تمرکز دارند که در ” خیابان” اتفاق می افتد.

مفاد آموزش:

مقابله با خشونت و روانشناسی مبتنی بر خشونت.

دفاع شخصی و کمکهای اولیه

عکس العمل سریع به حملات.

خطرات واقعی ناشی از سلاحها.

تکنیکهای کنترلی و استقامتی.

بازرسی بدنی مظنونین.

اسکورت غیر مسلح در اقدامات فوری.

فرار از دستگیری.

تکنیکهای فشرده.

استفاده همزمان از سلاحها برای دفاع.

این دوره آموزشهای دفاع و مبارزه نزدیک نیازمند شرایط فیزیکی و روانشناسی مطلوبی است.

در این دوره از شما نظم و شکیبایی انتظار می رود و تنها بااین روش بر سختیهایی که امکان دارد در تیم رخ دهد می توانید غلبه کنید.

سیستم مبارزه ترکیبی

موضوعات آموزش مبارزه ترکیبی.

آموزش دفاع و حمله

پرتابها ( به جلو، عقب، و بغلها )

نقاط حساس بدن

موقعیتها و ضربه ها. ( مشت، زانو، آرنج، لگد )

حملات(از جلو، عقب، و بغلها)

تمرین مبارزه در خاک.

ضربه نفوذی پاشنه پا به پشت. ( حمله به بالا، بغل یا بین پاها )

کاربردهای مبارزه

کاربردهای شکستن

تکنیکهای خلع سلاح با چوب دستی

اشکال حمله با چوب دستی

اشکال دفاع با چوب دستی

تکنیکهای خلع سلاح کردن چاقو

اشکال حمله با چاقو

فرو کردن، بریدن و زخمی کردن

اشکال دفاع با چاقو

تکنیک های دفاعی در مقابل تهدیدها

تکنیکهای خلع سلاح کردن و انواع تهدید با اسلحه

عوض کردن مسیر اسلحه

تسلط و حمله

خلع سلاح.

تکنیک های دفاعی در مقابل تهدیدها.

تکنیکهای خلع سلاح کردن تفنگ های لوله بلند و انواع تهدید با آن

عوض کردن مسیر اسلحه

تسلط و حمله.

خلع سلاح.

تکنیک های دفاعی در مقابل تهدیدها.

نحوه حمل کردن و جابجایی سلاحها و آموزش دستبند زدن

تکنیکهای حمل کردن پایه. ( معمولی، معکوس، آرام، کلاسیک )

کاربردهای دو اسلحه.

تکنیکهای دستبند زدن.

تکنیکهای استفاده از باتون

تکنیکهای دفاع.

تکنیکهای نجات دادن.

تکنیکهای برخورد کردن و دستگیر کردن.