Close

Photos

Some Recent Photos

اسلحه بادیگاردها

بسته به قوانین و اختیارات قانونی بادیگاردها و نوع سازمان یا خدمات امنیتی که موجود می باشد ممکن است بادیگاردها غیر مسلح یا با سلاحی غیر مرگبار مانند اسپری فلفل، باتون باز شونده، یا شوکر ( نوعی اسلحه بی حس کننده ساده) یا با سلاحی مرگبار مانند تفنگ دستی، و در مورد بادیگاردهای دولتی برای یک نوع سازمان سرویس مخفی با اسلحه کمری مسلح شوند و بعضی از بادیگاردها مثل آنهایی که از افسران عالی رتبه دولتی محافظت می کنند یا آنهایی که در محیطهای پرخطر مانند مناطق جنگی عملیات انجام می دهند تفنگهای قدرتی برای کمک به آنها در حفظ امنیت فرمانده هانشان حمل می کنند از قبیل تفنگهای تک تیرانداز و تفنگهای ساچمه ای.

بادیگاردهای که از مدیران (بیشتر در معرض خطر هستند) محافظت می کنند احتمالا جلیقه های نجاتی از قبیل جلیقه های کولاری یا سرامیکی می پوشند. بادیگاردها همچنین سپرهای بالستیکی دیگری دارند مانند کیفهای تقویت شده ی کولاری، در حالی که بی ضرر هستند، می توان برای حفاظت رئیس از آن استفاده کرد. رئیس همچنین احتمال دارد در موقعیتهایی با خطر بالا جلیقه ضدگلوله به تن کند.