Close

Photos

Some Recent Photos

بازگشت به محل اولیه

بعد از فعالیتهای روزانه، مشتری به محل اولیه باز خواهد گشت. خروج از وسیله نقلیه و رفتن به سمت درب، مشتری را در معرض خطر قرار می دهد، بنابراین کوتاهترین مسیر ممکن برای کم کردن زمان رسیدن به درب در نظر گرفته می شود. وقتی که مشتری داخل است بادیگاردهای که برای شب هنگام اختصاص یافته اند در پستهای خود خارج و داخل محل سکونت قرار می گیرند و وسایل نقلیه در گاراژهای قفل شده پارک می شوند (برای جلوگیری از دست کاری، خرابکاری، یا قرار دادن بمب های دست ساز). تعدادی از اعضاء تیم هم زمان بیشتری را صرف تعمیر و نگهداری تجهیزاتی می کنند که توسط افراد تیم مورد استفاده قرار می گیرد. رهبر تیم از چک شدن تجهیزات اطمینان حاصل می کند و آنها را برای روز بعد آماده ساز ی می کند و مطمئن می شود که تجهیزات رادیویی برای عملیات روز بعد سالم و شارژ شده می باشند.