Close

Photos

Some Recent Photos

رانندگی حفاظتی

بازگشت به صفحه قبلی

سازمان جهانی بادیگاردی آموزشهای رانندگی متنوعی راارائه می دهد  به وسیله کسانی که در تکنیکهای رانندگی حفاظتی حرفه ای هستند. تمام مربیان ما در زمینه شغلی خود کارشناس هستند. ما برنامه های خودمان را برطبق نیازها و ترجیحات گروه یا موسسه شما هماهنگ می کنیم.

آموزش رانندگی حفاظتی دو روز بصورت خصوصی شامل: (وظیفه حفاظتی و تکنیکهای رانندگی پیشرفته) می باشد که توسط رانندگان خصوصی بکار گرفته می شود.

 

مفاد آموزش:

تکنیکهای مشخص کردن جاده.

تکنیکهای پیشرفته رانندگی در جاده های مختلف با شرایط متفاوت

تکنیکهای دفاعی در ماشینهای کاروان

( تکنیکهای رانندگی پیشرفته )

تکنیکهای فرار و تهاجم در فعالیتهای تروریستی

( تکنیکهای فرار و تهاجم در رانندگی )