Close

Photos

Some Recent Photos

اقدامات احتیاطی بادیگارد

پس از عزیمت کاروان اسکورت به سمت مقصد، یک یا دو و در بعضی مواقع سه مسیر برای سفر به وسیله تیم اسکورت انتخاب می شود البته به شکلی طراحی شده تا از “نقاط مسدود” پر خطر از قبیل تونلها، پلهای تک لاینی خودداری شود زیرا این مسیرها راهی برای فرار ندارند و احتمال بیشتری برای کمین کردن دارند و در بعضی موارد اگر مشتری مجبور به مسافرت با قطار شود، بادیگاردها واگن مورد نظر را بررسی و نظارت خواهند کرد و واگنهای دیگر را خودشان مورد استفاده قرار خواهند داد. مسافرت بدون وسیله نقلیه و به صورت پیاده بسیار خطرناک می باشد زیرا با کمبود پوشش و کنترل نسبت به محیط مواجه خواهند شد.