Close

Photos

Some Recent Photos

آموزش دفاع شخصی

بازگشت به صفحه قبلی

  • شامل آموزشهایی است که به کارمندان نیروهای مسلح ، سازمان حراست و امنیت خاص، و مامورانی که در واحدهای مداخله فوری و امنیتی انجام وظیفه می کنند کمک می کند. از تاکتیکها و تکنیکهای دفاعی شغلی مناسب استفاده می شود و به وسیله آنها اطلاعات ضروری، مهارت و عادتهایی که لازمه شغلیشان است بدست می آورند.

 

 

مفاد آموزش:

نقاط حساس بدن

اسلحه های طبیعی و کاربرد آنها

مبارزه تن به تن

کنترل از راه دور و تمرکز

دفاع در مقابل مهاجمان مسلح و غیر مسلح

دفاع در مقابل مهاجم با شمشیر چوبی

دفاع در مقابل مهاجم با چاقو

تکنیکهای دست بند زدن و بازرسی بدنی کردن

تکنیکهای استفاده از باتون

مرور کردن و امتحان نهایی