Close

Photos

Some Recent Photos

تاریخچه بنیان گذار سازمان جهانی بادیگاردی

بیوگرافی کوتاهی از استاد فرشاد محمدی، رئیس و بنیانگذار سازمان جهانی بادیگاردی

استاد فرشاد محمدی موسس سازمان جهانی بادیگاردی در ۹ خرداد ۱۳۹۶ مصادف با ۳۰ May سال ۲۰۱۷ با شماره ثبت ۱۰۷۹۳۹۹۶ در کشورانگلستان می باشد. استاد فرشاد محمدی دوره آموزش بادیگاردی را از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۳ در اوکراین گذرانده است وی از سال ۱۳۸۶ به عنوان بادیگارد شخصی یک مقام عالی رتبه به تهران آمد، استاد فرشاد محمدی در سال ۱۳۹۴ سَبک رزم ترکیبی (Mix Fighting) را در ایران به شماره مصوبه ۲۷۶/۲۰۸۶ در فدراسیون ورزشهای رزمی ایران در وزارت ورزش و جوانان به ثبت رساند و سازمان جهانی MFC (Mix Fighting Championship) در ۹ خرداد ۱۳۹۶ مصادف با ۳۰ May سال ۲۰۱۷ با شماره ثبت ۱۰۷۹۳۹۸۴ در کشورانگلستان به ثبت رسانده است.