Close

Photos

Some Recent Photos

تاکتیکهای دفاعی در مقابل ترور

 

برای یک بادیگارد اولین تاکتیک در مقابل حمله تک تیرانداز حالت دفاعی و جلوگیری ازاصابت گلوله می باشد. این بدان معنی است که در حالت ایده آل مشتری باید در خودرو ضدگلوله یا ساختمان امن قرار بگیرد و همچنین وقتی مشتری از خودرو به داخل ساختمان امن می رود باید در کمترین زمان ممکن باشد تا تک تیرانداز احتمال تیراندازی از پنجره را از دست بدهد و باید از تیم اسکورت (بادیگاردها) به عنوان دفاع جانبی استفاده شود تا دید تک تیرانداز را کور کنند. استفاده از تاکتیکهای دفاعی در مقابل تک تیراندازها به ندرت اتفاق می افتد، زیرا برای بادیگاردها تلاش برای تعیین موقعیت و شلیک به تک تیرانداز مخفی شده و استتار یافته از فاصله دور بسیار سخت و دشوار است، حتی اگر بادیگاردها تفنگ لوله کوتاه یا تفنگ تک تیرانداز در صندوق عقب ماشین داشته باشند.