Close

Photos

Some Recent Photos

وظایف روزانه بادیگارد

یک تیم بادیگاردی از کسی که در خطر است محافظت می کند به این شکل که مشتری را از محل مسکونی امن به جلسات مختلف و دیگر فعالیتهایی که در طول روز (کاری یا اجتماعی) مجبور به شرکت کردن می باشد اسکورت می کنند، و سپس او را هنگام بازگشت به محل مسکونی خود همراهی می کنند.