Close

Photos

Some Recent Photos

بررسی وسایل نقلیه

بادیگارد گوشی در گوش خود قرار می دهد تا از این طریق بتواند دستورات را دریافت کند.

یک ساعت پیش از رفتن به سمت اولین محل ملاقات به همراه مشتری، بادیگارد راننده و دیگر محافظان ماشینهایی که برای انتقال مشتری می باشد را از پارکینگ خارج کرده و بررسی می کنند. برای مشتریانی که کمتر در معرض خطر می باشد تنها یک خودرو و برای آن دسته از مشتریانی که بیشتر در معرض خطر می باشند چندین خودرو که یک تیم اسکورت را تشکیل می دهند در نظر گرفته می شود تا بادیگاردها بتوانند ماشین مشتری را از تمام جهات حفاظت کنند و تمام خودروها قبل از حرکت بررسی و نظارت می شوند.