Close

Photos

Some Recent Photos

رسیدن و پایین آمدن مشتری از ماشین

وقتی کاروان اسکورت به محل می رسد، در ابتدا یک یا چند بادیگارد برای تایید امن بودن منطقه و تطبیق کارکنان رزرو شده با آنهایی که در آنجا حاضر بودند از خودرو خارج می شوند. اگر منطقه امن باشد، بادیگاردها علامت می دهند که آنجا برای آوردن مشتری امن است و مشتری با استفاده از روش جناحی به داخل ساختمان اسکورت می شود. اگر مشتری قرار شرکت در یک جلسه خصوصی داخل ساختمان را داشته باشد، و ساختمان امن باشد (ورودیها کنترل شده باشد) نیازی به همراهی کردن مشتری توسط بادیگارد به داخل نمی باشد. بادیگاردها می توانند از فاصله دورتر امنیت مشتری را نظارت کنند. بادیگاردها می توانند بر ورودیها و خروجیها نظارت داشته باشند و بادیگارد راننده نیز مراقب ماشین ها باشد.

اگر مشتری در یک محوطه کنترل شده باشد مانند زمین گلف خصوصی، که ورودیها و خروجیهای محدودی دارد، یک یا دو بادیگارد برای امنیت کافیست، بادیگاردهای دیگر ورودیها و ماشینها را با مونیتور کنترل می کنند و الباقی بادیگاردهایی که با آنها در ارتباط هستند تمامی روز را هنگامی که مشتری به انجام فعالیتهای روزانه مشغول است همراهی می کنند، تعداد بادیگاردها به میزان بالا یا پایین بودن خطر بستگی دارد.